ໝວດປື້ມຊັ້ນມັດທະຍົມ ປີ3

                                          ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                          ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ 3

                                          ແບບຮຽນ ພູມສາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ແບບຮຽນ ປະຫັວດສາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ແບບຮຽນ ICT ຊັ້ນ ມ 3

                                       ແບບຮຽນສຶກສາພົນລະເມືອງ ມ 3

                                ແບບຮຽນ ຟື້ນຖານວິຊາຊີບ ມ 3

                                        ແບບຮຽນ ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ແບບຮຽນ ພາສາຝຮັ່ງ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ປື້ມຄູ່ມື ພາສາລາວ ຊັ້ນ ມ 3

                                         ປື້ມຄູ່ມື ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ປື້ມຄູ່ມື ວັນນະຄະດິ ຊັ້ນ ມ 3

ປື້ມຄູ່ມື ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ປື້ມຄູ່ມື ສຶກສາພົນລະເມືອງ ມ 3

                                        ປື້ມຄູ່ມື ພູມສາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                         ປື້ມຄູ່ມື ປະຫັວດສາດ ຊັ້ນ ມ 3

                                    ປື້ມຄູ່ມື ຟື້ນຖານວິຊາຊີບ ຊັ້ນ ມ 3

                                         ປື້ມຄູ່ມື ສິລະປະກຳ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ປື້ມຄູ່ມື ສິລະປະດົນຕີ ຊັ້ນ ມ 3

                                        ປື້ມຄູ່ມື ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ມ 3

                                           ປື້ມຄູ່ມື ພາສາຝັ່ຮງ ຊັ້ນ ມ 3