ໝວດປື້ມຊັ້ນມັດທະຍົມ ປີ6

                                         ແບບຮຽນ ກະສິກຳ ຊັ້ນ ມ6

ແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ6

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ພາສາຝຣັ່ງ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ພູມສາດ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ການເຮືອນ ຊັ້ນ ມ6

ແບບຮຽນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ແລະ ການສື່ສານ ຊັ້ນ ມ6
ແບບຮຽນທຸລະກິດສຳລັບຮຽນ ຄວບກັບ 6 ສາຂາວິຊາ

                                         ແບບຮຽນ ທຸລະກິດ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ໂລຫະກຳວິທະຍາ ຊັ້ນ ມ6

                                         ແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ6