ໝວດປື້ມຊັ້ນມັດທະຍົມ ປີ1

ແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ຊັ້ນ ມ1

                                         ແບບຮຽນ ພາສາຝຮັ່ງ ຊັ້ນ ມ1

                                        ແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ຊັ້ນ ມ1

                                        ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ຊັ້ນ ມ1

                                         ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ1

                                         ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ1

ແບບຮຽນ ວິທະຍາສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ຊັ້ນ ມ1

                                         ແບບຮຽນ ພູມສາດ ຊັ້ນ ມ1