ໝວດສຳລັບນັກຮຽນ

EP1 Helping “ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ”

EP3 Road safety “ຄວາມປອດໄພເທິງທ້ອງຖະໜົນ”

EP4 Environment “ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ”

EP5 Communication “ການສື່ສານ”

EP6 Good food good life “ກິນດີມີປະໂຫຍດ”

EP7 Getting ready for school “ກຽມພ້ອມສຳລັບວັນເປີດຮຽນໃ​ໝ່”

EP8 First Day at school “ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1”

EP9 Sharing and caring ແບ່ງ​ປັນ ແລະ ໃສ່​ໃຈ

EP10 ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ – Getting ready for school “ກຽມພ້ອມສຳລັບວັນເປີດຮຽນໃໝ່”

EP11 ມ່ວນ​ຊື່ນ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເລົ່າ – Getting ready for school “ກຽມພ້ອມສຳລັບວັນເປີດຮຽນໃໝ່”

EP12 ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ – First Day at school “ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1”

EP13 ກະຕູນດິນປັ້ນ – First Day at school “ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1”

EP14 ຕົວ​ຢ່າງ​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ກັນ Learn Together Trailer 2019

EP15 My teacher ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ

EP16 ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ – Sharing and caring “ແບ່ງປັນ ແລະ ໃສ່ໃຈ”

EP17 ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ – My teacher “ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ”

EP18 ກະ​ຕູນ​ດິນ​ປັ້ນ – On the way to school “ ທາງໄປໂຮງຮຽນ”

EP19 On the way to school ທາງໄປໂຮງຮຽນ

EP20 ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ – My teacher “ຄູສອນຂອງຂ້ອຍ”

EP21 ມ່ວນຊື່ນກັບເລື່ອງເລົ່າ – Sharing and caring “ແບ່ງປັນ ແລະ ໃສ່ໃຈ”