ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 3

                                                ທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ
                                         ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ 1
                                         ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ 2
                                         ຄະນິດສາດ ເຫຼັ້ມທີ 1
                                         ຄະນິດສາດ ເຫຼັ້ມທີ 2
                                                ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ
                                         ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ
                                                ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ
                                                ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ
                                           ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ
                                                ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ
ໜ່ວຍການ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ