ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 2

                                          ພາສາລາວ ເຫຼັມທີ 2
                                          ພາສາລາວ ເຫຼັມທີ 1
                                          ຄະນິດສາດ ເຫຼັມທີ 1
2-3
                                          ຄະນິດສາດ ເຫຼັມທີ 2
                                         ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ
                                               ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ
                                              ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ
                                              ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ
           ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ
ໜ່ວຍສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວ    ເຮົາ
ໜ່ວຍການ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
                                               ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ