ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 1

                                                 ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ
                                               ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ1
                                               ພາສາລາວ ເຫຼັ້ມທີ2
                                               ຄະນິດສາດ ເຫຼັມ1
                                               ຄະນິດສາດ ເຫຼັມ2
                                                ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ
                                               ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ
                                               ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ
   ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ
                                                ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ
ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
                                                ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ