ໝວດວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

 ອັກສອນລາວໄດ້ມາຈາກພຣະຍາ ແຖນ
ນິທານເລື່ອງ: ທ້າວ ຈັນທະພານິດ (ຕຳນານເຈັດຊຽງ)
ຊົນຊາດລາວມາຈາກໃສ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”
                                                  ໝາກນຳ້ເຕົ້າປຸງ
      ນິທານເລື່ອງ: ມາກິນຂ້ອຍແດ່ແມ໋
                                      ນິທານເລື່ອງ: ນາງປາກເປື່ອຍ
                                           ນິທານເລື່ອງ: ໝາກອຶວິເສດ
                                                ນິທານເລື່ອງ: ນາງຂີ້ຄ້ານ
ນິທານເລື່ອງ: ໄປໂຮງຮຽນກັບທ້າວຈ໋ອດບໍ່?
                                           ນິທານເລື່ອງ: ຊ່ວຍເຫຼືອເປັດ
ນິທານເລື່ອງ:  ຕົ້ນຕາກົບຂອງທ້າວໝູ
                                           ນິທານເລື່ອງ: ທາສີໃຫ້ຂ້ອຍແດ່
                                                ໜາກໄມ້
ນິທານເລື່ອງ: ນາງຕາຕ້າເປັນຕາແດງ
                                     ນິທານເລື່ອງ: ແມວໄຖນາ

                                           ນິທານເລື່ອງ: ໄກ່ກັບເຫງັນ

ນິທານເລື່ອງ: ນາງປ໋ອມແປ໋ມໄປຕະຫຼາດ

                            ນິທານເລື່ອງ: ກຳພ້າ ແລະ ນົກ

ນິທານເລື່ອງ: ນາງໝີນ້ອຍບໍ່ມັກລ້າງມື
ນິທານເລື່ອງ: ຕົວະພະຍາລົງ       ໜອງ
                                            ນິທານເລື່ອງ: ຈຳປາສີ່ຕົ້ນ
ນິທານເລື່ອງ: ໄປຮ້ານຂາຍປື້ມກັບນຳ້ຫວານບໍ?
                                           ນິທານເລື່ອງ: ປາໄນໄສ້ແຕກ
                                                ນິທານເລື່ອງ: ນັບຂາໃຫ້ຂ້ອຍແດ່
                                           ນິທານເລື່ອງ: ຊຽງໝ້ຽງ
                                           ນິທານເລື່ອງ: ມົດດຳກະຕັນຍູ
                                                ນິທານເລື່ອງ: ຂວານວິເສດ
                                           ນິທານເລື່ອງ: ຄົນມີປັນຍາ
                                                ນິທານພື້ນເມືອງລາວ
                                                ສຸດຍອດນິທານມ່ວນໆຂອງລາວ
ນິທານເລື່ອງ: ມາພັດເອົາຂ້ອຍໄປນຳແດ່
ເຝິກອ່ານ, ເຝິກຂຽນ ເລກລາວ ແລະ ເລກອາລັບ
ປະຫວັດຫຍໍ້ເຈົ້າສຸລິຍະວົງສາ
(ເຈົ້າອົງຫລວງ)

                                         ຄວາມໝາຍຂອງ ວັນວິສາຂະບູຊາ