ໝວດປື້ມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ສຶກສາຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບການປ້ອງການພະຍາດ
ປັດໃຈທີ່ທີ່ພົວພັນກັບການມາ ຝາກທ້ອງລ້າຊ້າໃນມ່ຍີງຖືພາ
ປັດໃຈພົວພັນກັບການ ລ້ຽງລູກດ້ວຍ ນຳ້ນົມຢ່າງດຽວ
ຕໍ່ພຶກຕິກຳການລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳ້ ນົມຂອງແມ່ແຕ່ຢ່າງດຽວ
ຄະຕິແລະພຶກຕິກຳການ ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ພິກຕິກຳການ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປ້ອງກັນ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກຳການວາງ ແຜນຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກຳສ່ຽງຕໍ່ ການເປັນຄວາມດັນເລືອດ
ບັນຫາພະຍາດກ່ຽວກັບຕ່ອມລູກ ໝາກທີ່ກວດພົບທີ່ຫ້ອງພະຍາດ
ພົວພັນກັບພຶດຕິກຳສ່ຽງຕໍ່ການຕິດ ເຊື້ອພະຍາດທາງເພດ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກຳ ການ ປ້ອງການການຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ບົ່ງມະຕິທາງດ້ານກາຍະວິພາກ ພະຍາດ ທີ່ມີຜົນການປິ່ນປົ່ວ
ປັດໃຈທີ່ພົວພັນກັບສະພາບສານ ອາຫານໃນເດັກ ອາຍຸ 6
ສຶກສາຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຮັກສາ ສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງປະຊາຊົນ