ໝວດປື້ມຊັ້ນມັດທະຍົມ ປີ5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ກະສິກຳ ຊັ້ນ ມ 5

ປື້ມແບບຮຽນ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ຊ່າງລົດຍົນ ຊັ້ນ ມ 5

ປື້ມແບບຮຽນ ຊີວະວິທະຍາ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ທຸລະກິດ ຊັ້ນ ມ 5

ປື້ມແບບຮຽນທຸລະກິດຮຽນຄວບ ກັບ 6 ສາຂາວິຊາ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ 5

ປື້ມແບບຮຽນ ສຶກສາພົນລະເມືອງ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ຊ່າງໄຟຟ້າ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ພາສາຝຮັ່ງ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ພູມສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ປະຫວັດສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ການເຮືອນ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 5

ປື້ມແບບຮຽນ ໂລຫະວິທະຍາ ຊັ້ນ  ມ 5

                                         ປື້ມແບບຮຽນ ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ປະຫວັດສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມຄູ່ມື ຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                           ປື້ມຄູ່ມື ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                           ປື້ມຄູ່ມື ການເຮືອນ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ພູມສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ຊີວະວິທະຍາ ຊັ້ນ ມ 5

ປື້ມຄູ່ມື ທຸລະກິດຮຽນຄວບກັບ 6 ສາຂາວິຊາ

                                        ປື້ມຄູ່ມື ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ 5

                                       ປື້ມຄູ່ມື  ICT ຊັ້ນ  ມ 5

                                         ປື້ມຄູ່ມື ສຶກສາພົນລະເມືອງ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມຄູ່ມື ຊ່າງໄຟຟ້າ ຊັ້ນ ມ 5

                                              ປື້ມຄູ່ມື ກະສິກຳ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຊັ້ນ ມ 5

                                          ປື້ມຄູ່ມື ສ້າງລົດຍົນ ຊັ້ນ ມ 5

                                    ປື້ມຄູ່ມື ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ພາລະສືກສາ ຊັ້ນ ມ 5

                                        ປື້ມຄູ່ມື ພາສາລາວ ຊັ້ນ ມ 5

                                         ປື້ມຄູ່ມື ສິລະປະກຳ ຊັ້ນ ມ 5

                                       ປື້ມຄູ່ມື ພາສາຝຣັ່ງ ຊັ້ນ ມ 5