ໝວດ ກົດໝາຍລາວ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

                                     ກົດໝາຍ ລັດຖະທຳມະນູນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ ຮ້ອງທຸກ

                                   ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກວດກາລັດ

                                      ກົດໝາຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ

                                 ການສະກັດກັ້ນແລະຕ້ານອັກຄີໄພ

                              ກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ

                                 ກົດໝາຍການຕິດຕາມກວດກາ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງ     ສານ

                                 ກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ

ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນ

                          ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ

                          ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ

                                           ກົດໝາຍ ປັບປຸງບາງມາດຕາສະພາ

                                ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ

                                         ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ

                                       ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ

                                ກົດໝາຍ ນາຍທະຫານກອງທັບ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັນທະປ້ອງ ກັນຊາດ

                                      ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ

                                       ກົດໝາຍອາຍາ ປັບປຸງ ປີ 2005

                                         ກົດໝາຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

                                       ກົດໝາຍ ໄອຍະການປະຊາຊົນ

                                         ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຍຄວາມ

                                         ກົດໝາຍການສົ່ງຜູ່ຮ້າຍຂ້າມແດນ

                                         ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ

                             ກົດໝາຍ  ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ

                                         ກົດໝາຍ ການດຳເນີນຄະດີເດັກ

                              ກົດໝາຍ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານທະຫານ

ກົດໝາຍອົງການໄອຍະການ ທະຫານ

                              ກົດໝາຍການເຂົ້າ-ອອກສປປລາວ

ກົດໝາຍ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ   ແຂວງ

                                           ກົດໝາຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

                                                                   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ້ອງກັນຊາດ

ກົດໝາຍ     ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກວດສອບ ແຫ່ງລັດ

                                 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ

                                   ກົດໝາຍ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ

                                       ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາ

                                  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ

ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ 

                                                    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂົນສົ່ງທາງບົກ

                                        ການຄຳ້ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ

                                       ກົດໝາຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ

ກົດໝາຍ ການສົ່ງເສີມການ     ລົງທຶນ

                                         ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ

                                     ກົດໝາຍ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

                                    ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ

                                ກົດໝາຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ

                                         ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນໃນ ສັນຍາ ແລະ ນອກສັນຍາ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫຼວງ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ່

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນຳ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນຳ້

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຜັງເມືອງ

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ປັບປຸງບາງມາດຕາ)

                                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ

                                     ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວິສາ ຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນແລະຕ້ານເຊື້ອHIV
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຶດ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນຳ້ປະປາ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທືນຂອງລັດ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫຼາຍຮູບແບບ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະຫຼະ
ຕ້ານສະກັດກັ້ນຟອກເງິນແລະສະ ໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາ ຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລະບົບການຊຳລະ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອະນາໄມ ກັນ ພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານລາວ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປາ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ

                                        ກົດໝາຍ ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດ ຕາຂອງກົດໝາຍ ຢາເສບຕິດ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານແລະສະ ກັດກັ້ນຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ,ເດັກ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສີລະປະການສະແດງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານກາແດງລາວ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນ ພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ

                                        ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ

                                        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ້າຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

                                  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ

                                ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າແຫ່ງ ສປປລາວ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ

                                   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

                               ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເອກະສານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕອບໂຕ້ທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ຊ່ວຍໜູນ ປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ

                              ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້

                              ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

                      ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ

                                   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຮູບເງົາ

                           ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັ້ນນັກການທູດ

                             ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ

                             ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມລາວ