ໝວດປື້ມຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ5

                                     ປື້ມຄູ່ມື ໂລກອອ້ມຕົວ ຊັ້ນ ປ 5

                                      ປື້ມຄູ່ມືພາລະສຶກສາ ຊັ້ນ ປ 5

                                  ປື້ມຄູ່ມື ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ປ 5

                                           ປື້ມຄູ່ມື ສີລະປະກຳ ຊັ້ນ ປ 5

                                        ແບບຮຽນ ພາສາລາວ ຊັ້ນ ປ 5

                                        ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ປ 5

                                           ແບບຮຽນໂລກອ້ອມຕົວ ຊັ້ນ ປ 5

                                  ແບບຮຽນ ພາສາອັງກິດ ຊັ້ນ ປ 5

                                       ປື້ມຄູ່ມື ພາສາລາວ ຊັ້ນ ປ 5

                                       ປື້ມຄູ່ມື ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ປ 5

                                       ຄູ່ມື ຄຸນສົມບັດສຶກສາ ຊັ້ນ ປ 5