ໝວດກະສິກຳ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

                                           ປື້ມຄູ່ມືການປູກໜາກກ້ວຍຫອມ

                                                 ປື້ມຄູ່ມື ການປູກໝາກເຜັດ

                                                              ປື້ມຄູ່ມື ການປູກໝາກແຕງ

                                          ປື້ມຄູ່ມື ການປູກໝາກນາວ

                                                   ປື້ມຄູ່ມື ການປູກເຫັດຫອມ

                                           ປື້ມຄູ່ມືການປູກຫອມບົ່ວແດງ

                                            ປື້ມຄູ່ມື ການປູກກະລໍ່າດອກ

                                    ປື້ມຄູ່ມື ການປູກໝາກບວບ

                                      ການປູກໝາກແຕງແຄນຕາລູກ

                                               ປື້ມຄູ່ມື ການປູກຜັກທຽມ

                                  ປື້ມຄູ່ມື ການປູກມາກອຶ

                                    ປື້ມຄູ່ມື ການປູກໝາກເລັ່ນ

                                     ປື້ມຄູ່ມື ການປູກໝາກໂມ

                                                ປື້ມຄູ່ມື ການລ້ຽງແບ້

                                           ການລ້ຽງເປັດ ແລະ ລ້ຽງໄກ່

                                    ປື້ມຄູ່ມື ການລ້ຽງປາດຸກ

                                            ປື້ມຄູ່ມື ການລ້ຽງກົບ

                                                           ປື້ມຄູມື ການລ້ຽງໝູ

                                          ປາພື້ນເມືອງລາວ