ໂຄງຮາ່ງການຈັດຕັ້ງ

ທ່ານ ພອນປະເສີດ ສຸລິນທອນ

(ຫົວໜ້າໂຄງການ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນຳວຽກງານລວມ

ທ່ານ ນາງ ອາມອນຈິດ ມະນີຜົນ

(ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ການເງິນ-ບັນຊີ

ທ່ານ ຈັນດາວອນ ດາວເຮືອງ

(ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊີ້ນຳລວມລະບົບ e-book

ທ້າວ ຈະເລີນສຸກ ພັນດາລາ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ-ເຕັກນິກ

ທ່ານ ນາງ ຈູມມະລີ ວິລະວົງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ ການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ຄອນສະຫັວນ ແກ້ວບຸນພັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິຊາການ ອອກແບບ-ຕັດຕໍ່