ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

contact us

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ

Visit us

ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂດຍ: ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ; ເວັບໄຊ:

Vientiane Capital, Laos

Call us

ຖະໜົນ: ສີດຳດວນ ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 146

+ (856) 2056666048

Contact us

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ມີທີຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງ ກວຕ

Email: tcei@most.gov.la